Natječaj za izbor u nastavno zvanje


Na temelju članka 101. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N.N. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15) i članka 43, 44. i 45. Statuta Visoke škole za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski te temeljem Odluke Stručnog vijeća, Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski raspisuje:

NATJEČAJ

za izbor u nastavno zvanje

1. jedan izvršitelj u naslovno nastavno zvanje predavač u području društvenih znanosti, polje ekonomija.

Uvjeti za izbor u nastavna i naslovna nastavna zvanja su utvrđeni kriterijima Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (NN 82/08).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu pristupnici trebaju priložiti, u pisanom i elektronskom obliku i sljedeću dokumentaciju:

  • životopis s iscrpnim podacima o nastavnom i stručnom radu;
  • popis radova i presliku radova relevantnih za izbor;
  • presliku diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi i stečenom akademskom stupnju;
  • presliku domovnice;
  • odluku o prethodnom izboru u zvanje, ako ih posjeduje;
  • preslika radne knjižice (elektronički zapis);
  • potvrda o radnom iskustvu pristupnika (norma sati).

Prijave s priloženom dokumentacijom (u pisanom i elektronskom obliku na CD-u u PDF formatu) dostaviti s naznakom "Za natječaj" na adresu:

Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski,

Selska cesta 119, Zagreb

Nepravovremene prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju uvjeta neće se razmatrati. Natječaj je otvoren 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

dekan:

dr.sc. Ivica Katavić,prof.v.š.

Klasa: 602-04/16-10/11

Ur.broj: 251-478-01-16-01

U Zagrebu, 12.07.2016. godine


  Zašto upisati Visoku Školu?

Zato što Visoka škola Zrinski svojim programima već od prve godine studija svoje polaznike priprema za osnivanje i vođenje vlastitog poduzeća.

  Kontakt ispitnog centra:
  PROMETRIC

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel: +385 1 400 40 92
E-pošta: nikolina.ziljak@zrinski.org

  Kontaktirajte nas:
  Visoka škola Nikola Šubić Zrinski

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel: + 385 1 36 47 099
E-pošta: nikola@zrinski.org